HG 856/ 2002 - Hotarare privind evidenta gestiunii deseurilor

Hotararea Nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
- Hotararea Guvernului nr. 210/2007.

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 18^1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001,

ART. 1
(1) Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii acestora, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu.
(2) Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deseurilor se transmit autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la cererea acestora.

ART. 2
(1) Agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, transport, depozitare temporara, valorificare si eliminare a deseurilor sunt obligati sa tina evidenta gestiunii deseurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deseurile generate in cadrul activitatilor proprii.
(2) Evidenta gestiunii deseurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate si eliminate se raporteaza de catre agentii economici autorizati, mentionati la alin. (1), la solicitarea autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului sau a altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale care au atributii si raspunderi in domeniul regimului deseurilor, conform prevederilor legale.

ART. 3
(1) Pentru evidenta la nivel national a gestiunii deseurilor autoritatea publica centrala de protectie a mediului organizeaza, impreuna cu autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului si cu alte institutii aflate in coordonare, raportarea statistica anuala in acest domeniu.
(2) Metodologia si sistemul de raportare care stau la baza cercetarilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea publica centrala de protectie a mediului, in conformitate cu cerintele legale in vigoare.
(3) Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deseurilor, se pastreaza de catre autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului intr-un registru de evidenta o perioada de minimum 3 ani.

ART. 4
(1) Pentru evidenta gestiunii deseurilor se stabileste, in baza prevederilor anexelor nr. IA si IB la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinzand deseurile, prevazuta in anexa nr. 2.
(2) Lista cuprinzand deseurile, prevazuta in anexa nr. 2, include si deseurile periculoase, stabilite in baza prevederilor art. 18^1 alin. (1) si ale anexelor nr. IC, ID si IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

(3) Deseurile periculoase prevazute in anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*).

ART. 5

(1) Tipurile de deseuri prevazute in anexa nr. 2 sunt definite in mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre.

(2) Titlurile si subtitlurile categoriilor de deseuri sunt definite printr-un cod format din doua, respectiv din 4 cifre.

ART. 5^1
(1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului transmite anual Comisiei Europene un raport privind luarea unor decizii de amendare a listei comunitare a deseurilor.

(2) Raportul prevazut la alin. (1) este elaborat pe baza unor documente justificative puse la dispozitie de catre detinatorul deseului, in urma carora autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate lua decizia, in situatii exceptionale, ca deseul specificat incadrat ca periculos nu indeplineste niciuna dintre proprietatile prevazute in anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ca deseul specificat incadrat ca nepericulos indeplineste una sau mai multe dintre proprietatile prevazute in aceeasi anexa.

ART. 6

Pentru incadrarea in anexa nr. 2 a unui deseu in mod individual, agentii economici au obligatia codificarii acestora cu 6 cifre, dupa urmatoarea procedura:

a) se identifica activitatea generatoare de deseuri din cap. 01 - 12 sau 17 - 20;
b) se identifica subcapitolul in care se incadreaza deseul;
c) se identifica, in cadrul subcapitolului, deseul in mod individual, conform codului corespunzator, format din 6 cifre, excluzandu-se codurile terminate cu 99;
d) daca deseul nu este identificat la cap. 01 - 12 sau 17 - 20, se examineaza pentru identificarea deseului cap. 13, 14 si 15;
e) daca deseul nu este identificat nici in cap. 13, 14 si 15, se examineaza cap. 16;
f) daca deseul nu este identificat nici in cap. 16, atunci se examineaza pentru identificare codurile cu terminatia 99 - alte deseuri, corespunzatoare activitatii din care provine deseul.
ART. 7
Deseurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se incadreaza la codul 15 01, si nu la codul 20 01.
ART. 8
(1) Deseurile clasificate ca periculoase - deseurile marcate cu asterisc (*) - prezinta una sau mai multe dintre proprietatile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
(2) Deseurile care au proprietatile prevazute la H3 - H8, H10 si H11 din anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase daca au una sau mai multe dintre urmatoarele caracteristici:

a) temperatura de inflamabilitate </= 55 grade C;
b) una sau mai multe substante clasificate ca foarte toxice, in concentratie totala >/= 0,1%;
c) una sau mai multe substante clasificate ca toxice, in concentratie totala >/= 3%;
d) una sau mai multe substante clasificate ca daunatoare, in concentratie totala >/= 25%;
e) una sau mai multe substante corosive clasificate ca R35, in concentratie totala >/= 1%;
f) una sau mai multe substante corosive clasificate ca R34, in concentratie totala >/= 5%;
g) una sau mai multe substante iritante clasificate ca R41, in concentratie totala >/= 10%;
h) una sau mai multe substante iritante clasificate ca R36, R37 si R38, in concentratie totala >/= 20%;
i) o substanta cunoscuta ca fiind cancerigena din categoria 1 sau 2, in concentratie >/= 0,1%;
j) o substanta cunoscuta ca fiind cancerigena din categoria 3, in concentratie >/= 1%;
k) o substanta toxica pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificata ca R60 si R61, in concentratie >/= 0,5%;
l) o substanta toxica pentru reproducere din categoria 3, clasificata ca R62 si R63, in concentratie >/= 5%;
m) o substanta mutagena din categoria 1 sau 2, clasificata ca R46, in concentratie >/= 0,1%;
n) o substanta mutagena din categoria 3, clasificata ca R40, in concentratie >/= 1% .

(3) Pentru proprietatile periculoase prevazute la alin. (2) se fac urmatoarele precizari:

a) se utilizeaza pentru proprietatea periculoasa H10 denumirea toxic pentru reproducere, definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001, pentru a se evidentia mai clar aceasta proprietate periculoasa;

b) substantele sunt clasificate ca periculoase in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

c) metal greu inseamna orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului si telurului, precum si acestea in forma metalica, in masura in care sunt clasificate ca substante periculoase.

ART. 9
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 30 milioane lei la 75 milioane lei urmatoarele fapte:

a) absenta evidentei gestiunii deseurilor;

b) inscrierea de date incorecte in evidenta gestiunii deseurilor;

c) neutilizarea codurilor deseurilor prevazute in anexa nr. 2 pentru evidenta gestiunii deseurilor;

d) netransmiterea evidentei gestiunii deseurilor autoritatilor publice centrale si autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului.

ART. 10
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 9 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatii publice centrale de protectie a mediului si din cadrul autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului.

ART. 11
Contraventiilor prevazute la art. 9 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.

ART. 12
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 13
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999.

ANEXA 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR

Agentul economic .......................................

Anul ......

Tipul de deseu .................. cod ..................

(conform codificarii din anexa nr. 2)

Starea fizica ..........................................

Unitatea de masura ..................CAP. 1

Generarea deseurilor__________________________________________________ ____________________________

|Nr. | Luna | Cantitatea de deseuri |

| | |_________________________________________________ ___________|

| | | Generate | din care: |

| | | |_________________________________________________ |

| | | | valorificata | eliminata final | ramasa in stoc |

|____|____________|__________|______________|_____ ____________|________________|

| 1 | Ianuarie | | | | |

|____|____________|__________|______________|_____ ____________|________________|

| 2 | Februarie | | | | |

|____|____________|__________|______________|_____ ____________|________________|

| 3 | Martie | | | | |

|____|____________|__________|______________|_____ ____________|________________|

| 4 | Aprilie | | | | |

|____|____________|__________|______________|_____ ____________|________________|

| 5 | Mai | | | | |

|____|____________|__________|______________|_____ ____________|________________|

| 6 | Iunie | | | | |

|____|____________|__________|______________|_____ ____________|________________|

| 7 | Iulie | | | | |

|____|____________|__________|______________|_____ ____________|________________|

| 8 | August | | | | |

|____|____________|__________|______________|_____ ____________|________________|

| 9 | Septembrie | | | | |

|____|____________|__________|______________|_____ ____________|________________|

| 10 | Octombrie | | | | |

|____|____________|__________|______________|_____ ____________|________________|

| 11 | Noiembrie | | | | |

|____|____________|__________|______________|_____ ____________|________________|

| 12 | Decembrie | | | | |

|____|____________|__________|______________|_____ ____________|________________|

| | TOTAL AN | | | | |

|____|____________|__________|______________|_____ ____________|________________|


CAP. 2

Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor
Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Cantitatea

__________________________________________________ ____________________________

|Nr. | Luna |Sectia| Stocare | Tratare | Transport |

|crt.| | |___________|___________________|_________________ _____|

| | | | A | Tipul | A | Modul | Scopul| Mijlocul |Destinatia |

| | | | | *1) | | *2) | *3) | *4) | *5) |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_ ______|__________|___________|

| | ianuarie | | | | | | | | |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_ ______|__________|___________|

| | februarie | | | | | | | | |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_ ______|__________|___________|

| | martie | | | | | | | | |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_ ______|__________|___________|

| | aprilie | | | | | | | | |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_ ______|__________|___________|

| | mai | | | | | | | | |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_ ______|__________|___________|

| | iunie | | | | | | | | |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_ ______|__________|___________|

| | iulie | | | | | | | | |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_ ______|__________|___________|

| | august | | | | | | | | |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_ ______|__________|___________|

| | septembrie| | | | | | | | |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_ ______|__________|___________|

| | octombrie | | | | | | | | |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_ ______|__________|___________|

| | noiembrie | | | | | | | | |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_ ______|__________|___________|

| | decembrie | | | | | | | | |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_ ______|__________|___________|

| | |TOTAL | | | | | | | |

|____|___________|______|___|_______|___|_______|_ ______|__________|___________|NOTA:

*1) Tipul de stocare:

RM - recipient metalic

RP - recipient de plastic

BZ - bazin decantor

CT - container transportabil

CF - container fix

S - saci

PD - platforma de deshidratare

VN - in vrac, neacoperit

VA - in vrac, incinta acoperita

RL - recipient din lemn

A - altele

*2) Modul de tratare:

TM - tratare mecanica

TC - tratare chimica

TMC - tratare mecano-chimica

TB - tratare biochimica

D - deshidratare

TT - tratare termica
A - altele
*3) Scopul tratarii:
V - pentru valorificare
E - in vederea eliminarii
*4) Mijlocul de transport:
AS - autospeciale
AN - auto nespecial
H - transport hidraulic
CF - cale ferata
A - altele
*5) Destinatia:
DO - depozitul de gunoi al orasului/comunei

HP - halda proprie
HC - halda industriala comuna
I - incinerarea in scopul eliminarii
Vr - valorificare prin agenti economici autorizati
P - utilizare materiala sau energetica in propria intreprindere
Ve - valorificare energetica prin agenti economici autorizati
A - altele

CAP. 3
Valorificarea deseurilor__________________________________________________ ____________________________

|Nr. | Luna | Cantitatea de | Operatia de | Agentul economic care |

| | | deseu | valorificare, | efectueaza operatia |

| | | valorificata | conform Anexei IIB | de valorificare |

| | | | din Legea 426/2001 | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 1 | Ianuarie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 2 | Februarie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 3 | Martie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 4 | Aprilie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 5 | Mai | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 6 | Iunie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 7 | Iulie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 8 | August | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 9 | Septembrie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 10 | Octombrie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 11 | Noiembrie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 12 | Decembrie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| | TOTAL AN | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|CAP. 4

Eliminarea deseurilor__________________________________________________ ____________________________

|Nr. | Luna | Cantitatea de | Operatia de | Agentul economic care |

| | | deseu | eliminare | efectueaza operatia |

| | | eliminata | conform Anexei IIA | de eliminare |

| | | | din Legea 426/2001 | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 1 | Ianuarie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 2 | Februarie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 3 | Martie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 4 | Aprilie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 5 | Mai | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 6 | Iunie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 7 | Iulie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 8 | August | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 9 | Septembrie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 10 | Octombrie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 11 | Noiembrie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| 12 | Decembrie | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

| | TOTAL AN | | | |

|____|____________|_______________|_______________ _____|_______________________|

ANEXA 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

LISTA
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
Deseurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)
Categorii de deseuri

01. Deseuri de la explorarea miniera si a carierelor si de la tratarea
fizica si chimica a mineralelor
02. Deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura,
vanatoare si pescuit, de la prepararea si procesarea alimentelor
03. Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si mobilei,
pastei de hartie, hartiei si cartonului
04. Deseuri din industriile pielariei, blanariei si textila
05. Deseuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale si
tratarea pirolitica a carbunilor
06. Deseuri din procese chimice anorganice
07. Deseuri din procese chimice organice
08. Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu)
straturilor de acoperire (vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a
adezivilor, cleiurilor si cernelurilor tipografice
09. Deseuri din industria fotografica
10. Deseuri din procesele termice
11. Deseuri de la tratarea chimica a suprafetelor si acoperirea metalelor si
a altor materiale; hidrometalurgie neferoasa
12. Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafetelor
metalelor si a materialelor plastice
13. Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi (cu exceptia
uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19)
14. Deseuri de solventi organici, agenti de racire si carburanti (cu
exceptia 07 si 08)
15. Deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire,
filtrante si imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte
16. Deseuri nespecificate in alta parte
17. Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din
amplasamente contaminate)
18. Deseuri din activitati de ocrotire a sanatatii umane sau din activitati

veterinare si/sau cercetari conexe (cu exceptia deseurilor de la

prepararea hranei in bucatarii sau restaurante, care nu provin direct

din activitatea de ocrotire a sanatatii)

19. Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de
epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa
si uz industrial
20. Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii,
inclusiv fractiuni colectate separat

.................................................. .................................................. .................................................. .......................
*1) Pentru scopul acestei liste de deseuri PCB se va defini conform Hotararii Guvernului nr. 173/2000
*2) Componentele periculoase de la echipamentele electrice si electronice pot include acumulatorii si bateriile mentionate la 16 06 si marcate ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice si alte tipuri de sticle activate
*3) Pentru aceasta pozitie materialele tranzitionale sunt: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden si tantal. Aceste metale si compusii lor sunt periculosi daca sunt clasificati ca atare substante periculoase. Aceasta clasificare a substantelor periculoase poate determina in ce masura aceste metale tranzitionale si care dintre compusii lor reprezinta substante periculoase.
*4) Procesele de stabilizare modifica periculozitatea componentelor deseului si astfel transforma un deseu periculos intr-unul nepericulos. Procesele de solidificare schimba numai starea fizica a deseului (de exemplu, din lichid in solid) prin utilizarea de aditivi, fara a schimba proprietatile chimice ale deseului
*5) Un deseu este considerat partial stabilizat daca dupa procesul de stabilizare, componentii periculosi care nu au fost transformati complet in unii nepericulosi pot fi eliberati in mediu pe termen scurt, mediu si lung.
*6) Componentele periculoase de la echipamentele electrice si electronice pot include acumulatorii si bateriile mentionate la 16 06 si notate ca periculoase; comutatoare cu mercur; sticla de la tuburile catodice sau alta sticla activata.