HOTĂRÂRE nr. 700 din 11 iulie 2012
privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia ConsumatorilorEMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 18 iulie 2012
ART. 1
(1) Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor, denumitã în continuare Autoritate, este instituţie publicã şi funcţioneazã ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.
(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 72, sectorul 1.
(3) Finanţarea Autoritãţii se realizeazã integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

ART. 2
(1) Autoritatea coordoneazã şi realizeazã strategia şi politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, acţioneazã pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dãuneazã vieţii, sãnãtãţii, securitãţii şi intereselor economice ale consumatorilor.
(2) Autoritatea are ca principale obiective:
a) crearea unui cadru legislativ naţional în domeniul protecţiei consumatorilor compatibil cu cel din Uniunea Europeanã;
b) desfãşurarea activitãţii de informare şi educare a cetãţenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori;
c) desfãşurarea activitãţilor de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor destinate consumatorilor;
d) protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte;
e) efectuarea activitãţii de analizã şi marcare a metalelor preţioase şi de expertizare a acestora şi a pietrelor preţioase;
f) autorizarea persoanelor fizice şi juridice, în condiţiile legii, sã efectueze operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase;
g) asigurarea, ca autoritate românã desemnatã, a aplicãrii Programului de atestare a Procesului Kimberley.

ART. 3
(1) Autoritatea are urmãtoarele atribuţii principale:
a) participã, împreunã cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentã în Uniunea Europeanã;
b) asigurã armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementãrile din Uniunea Europeanã în domeniul protecţiei consumatorilor;
c) propune Guvernului spre adoptare şi avizeazã proiecte de acte normative în domeniul protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor, prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, precum şi interzicerea penalitãţilor asimetrice dintre client şi prestatorul de servicii publice şi alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale, astfel încât acestea sã nu punã în pericol viaţa, sãnãtatea sau securitatea consumatorilor ori sã afecteze drepturile şi interesele lor legitime;
d) elaboreazã, împreunã cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfãşurarea activitãţii de protecţie a consumatorilor;
e) iniţiazã, negociazã şi participã, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri, protocoale şi alte înţelegeri interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, precum şi cu organisme neguvernamentale;
f) participã la realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor, colaborând cu organizaţii şi instituţii din ţarã şi din strãinãtate, conform competenţelor ce îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
g) prezintã informãri periodice Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale interesate, la solicitarea acestora, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor;
h) desfãşoarã activitãţi de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor destinate consumatorilor;
i) controleazã respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apãrarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţã la producãtori, importatori, distribuitori, vânzãtori, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unitãţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depoziteazã ori se comercializeazã produsele sau în care se presteazã serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea, excepţie fãcând controalele igienico-sanitare şi sanitar-veterinare la producãtori, în cazul produselor alimentare;
j) constatã contravenţii şi dispune mãsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestãrii, importului, comercializãrii sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţã cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autoritãţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevãzute de lege, sesizeazã organele de urmãrire penalã ori de câte ori constatã încãlcãri ale legii penale;
k) controleazã dacã mijloacele de mãsurare folosite pe piaţã sunt însoţite de documentele prevãzute de lege care atestã verificarea acestora din punct de vedere metrologic;
l) solicitã organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii;
m) coordoneazã schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintã risc pentru sãnãtatea şi securitatea consumatorilor;
n) sesizeazã factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calitãţii produselor şi serviciilor, în baza constatãrilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformitãţile produselor şi serviciilor destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunãtãţirea sau elaborarea de reglementãri în domeniu;
o) efectueazã, prin prelevãri de probe din produsele alimentare şi nealimentare, analize şi încercãri în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate;
p) efectueazã sau finanţeazã studii, teste comparative şi cercetãri în domeniu cu privire la calitatea produselor şi serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunoştinţa publicului;
q) stabileşte relaţii de colaborare cu institute de cercetare, laboratoare de expertizare şi certificare, inclusiv din strãinãtate, pentru realizarea de studii, cercetãri şi teste comparative;
r) desfãşoarã activitãţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor persoane fizice cu privire la produsele şi serviciile destinate acestora; editeazã publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor;
s) sprijinã asociaţiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevãzute de lege;
ş) sprijinã asociaţiile de consumatori în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţã, informare şi educare a consumatorilor;
t) susţine înfiinţarea unor organisme de mediere în domeniul protecţiei consumatorilor;
ţ) informeazã permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintã riscuri pentru sãnãtatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;
u) primeşte şi rezolvã sau, dupã caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizãrile asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizãrile persoanelor fizice cu privire la încãlcarea drepturilorconsumatorilor, în condiţiile legii;
v) desfãşoarã activitãţi de pregãtire a specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor;
w) acordã consultanţã de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor pentru operatorii economici;
x) stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru efectuarea de analize, încercãri, expertizãri, certificãri de laborator, autorizãri, consultanţã, cursuri de pregãtire, specializare sau perfecţionare, alte servicii prestate în condiţiile legii;
y) stabileşte şi percepe taxe şi tarife pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, pentru activitãţi de analizã, marcare şi expertizare a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase;
z) fundamenteazã şi propune în proiectul de buget resursele financiare în vederea realizãrii politicilor în domeniul sãu de competenţã;
aa) urmãreşte, potrivit legii, legalitatea publicitãţii pentru produsele şi serviciile destinate consumatorilor;
bb) asigurã aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley, ca autoritate desemnatã;
cc) autorizeazã operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
dd) stabileşte şi aprobã mãrcile de certificare, de garanţie proprie şi de trasabilitate, pe bazã de tarife proprii, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
ee) efectueazã expertize ale metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 190/2000, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
ff) efectueazã operaţiuni de marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate;
gg) acordã consultanţã de specialitate şi sprijin în vederea realizãrii de coduri de conduitã, la solicitarea operatorilor economici;
hh) instituie procedurile legale corespunzãtoare pentru încetarea practicilor comerciale incorecte;
ii) comunicã Comisiei Europene mãsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele, regulamentele şi deciziile comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.
(2) Autoritatea controleazã respectarea prevederilor regulamentelor emise de Comisia Europeanã din domeniul sãu de competenţã.
(3) Autoritatea este punct naţional de contact pentru sistemul de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase - RAPEX între statele membre şi Comisie, în baza Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generalã a produselor - GPSD.
(4) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin actele normative pentru domeniul sãu de activitate.
(5) Taxele şi tarifele percepute de Autoritate se fac integral venit la bugetul de stat.

ART. 4
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea colaboreazã cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu organismele neguvernamentale.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, Autoritatea are acces la informaţiile necesare de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontierã, în baza unui protocol încheiat cu aceste instituţii, precum şi de la instituţiile financiar-bancare, în condiţiile legii.
(3) Instituţiile prevãzute la alin. (2) furnizeazã relaţiile şi informaţiile solicitate şi elibereazã copii certificate de pe documentele necesare definitivãrii controlului, în condiţiile legii.

ART. 5

(1) Autoritatea este condusã de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi, numiţi prin decizie a primului-ministru.
(2) Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte sunt asimilate cu funcţia de secretar de stat şi, respectiv, subsecretar de stat.
(3) Preşedintele Autoritãţii are calitatea de ordonator secundar de credite.
(4) Preşedintele Autoritãţii conduce activitatea acesteia şi o reprezintã în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii naţionale şi internaţionale şi cu persoane juridice şi fizice române şi strãine.
(5) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autoritãţii emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii.
(6) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile şi însãrcinãrile delegate de preşedinte prin ordin.

ART. 6
(1) Structura organizatoricã a Autoritãţii este prevãzutã în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza şi alte servicii, compartimente, precum şi birouri şi colective temporare, conform actelor normative în vigoare.
(2) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, compartimentelor din aparatul Autoritãţii, precum şi ale structurilor teritoriale subordonate, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Autoritãţii, care se aprobã prin ordin al preşedintelui.
(3) Numãrul maxim de posturi aprobat este de 668, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 107, iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 561.
(4) Autoritatea are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi orice alte atribuţii încredinţate de preşedinte, conform actelor normative în vigoare.
(5) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita temporar atribuţiile curente, acestea sunt îndeplinite de cãtre unul dintre vicepreşedinţi, desemnat prin ordin.
(6) În structura Autoritãţii funcţioneazã Laboratorul pentru analiza calitãţii vinurilor şi bãuturilor alcoolice.
(7) Autoritatea îndrumã şi controleazã activitatea tuturor structurilor teritoriale subordonate şi desfãşoarã acţiuni operative pe întreg teritoriul ţãrii, în baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite de preşedinte.
(8) Autoritatea, prin conducerea şi direcţiile/serviciile sale, urmãreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate structurilor teritoriale subordonate şi stabileşte toate mãsurile operative pentru optimizarea activitãţii de supraveghere şi control.
(9) Personalul din cadrul Autoritãţii are atribuţii de supraveghere, inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul ţãrii.

ART. 7
(1) Autoritatea are în subordine, ca entitãţi cu personalitate juridicã, 8 comisariate regionale pentru protecţia consumatorilor şi Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti. Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor "Larex" Bucureşti sunt reglementate prin hotãrâre a Guvernului. Entitãţile cu personalitate juridicã din subordinea Autoritãţii sunt prevãzute în anexa nr. 2.
(2) Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor sunt organizate ca structuri teritoriale subordonate, cu competenţe limitate teritorial, şi sunt conduse de comisari-şefi.
(3) Comisarii-şefi au calitatea de ordonatori terţiari de credite şi îndeplinesc în aceastã calitate toate atribuţiile legale care le revin pentru comisariatul regional respectiv.
(4) Funcţiile publice de conducere de comisari-şefi sunt asimilate din punct de vedere salarial cu funcţia publicã de conducere de director.
(5) Comisariatele regionale au în structurã comisariate judeţene pentru protecţia consumatorilor, instituţii publice fãrã personalitate juridicã, ce sunt coordonate de comisari-şefi adjuncţi, asimilaţi din punct de vedere salarial cu funcţia de conducere de şef serviciu sau şef birou, dupã caz.
(6) Structura organizatoricã detaliatã a Autoritãţii, a comisariatelor regionale, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor/birourilor, statele de funcţii, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autoritãţii, conform actelor normative în vigoare.

ART. 8
(1) Autoritatea are personal specializat pentru supraveghere şi control, având calitatea de funcţionar public, numit în funcţii publice specifice, care poate lua mãsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a activitãţii ca urmare a constatãrii încãlcãrii legislaţiei de protecţie a consumatorilor şi a mãsurilor stabilite prin procesele-verbale de constatare a contravenţiei.
(2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit al Autoritãţii are dreptul sã aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în condiţiile prevãzute de lege şi este învestit cu autoritatea publicã a statului, pe timpul şi în legãturã cu îndeplinirea atribuţiilor, precum şi a obligaţiilor de serviciu.
(3) Personalul Autoritãţii beneficiazã de protecţia legii şi este apãrat de orice ingerinţã sau amestec în activitatea sa, de naturã sã îi influenţeze libertatea de apreciere, de execuţie, de decizie sau de control.
(4) Prin ordin al preşedintelui Autoritãţii, comisarii din cadrul structurilor teritoriale subordonate pot exercita atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întregul teritoriu al ţãrii.

ART. 9
(1) Personalul Autoritãţii împuternicit sã efectueze controale şi verificãri este obligat sã pãstreze secretul profesional în legãturã cu aspectele tehnologice, economice şi comerciale de care ia cunoştinţã în exercitarea atribuţiilor de serviciu, conform actelor normative în vigoare.
(2) Procedura de control şi procedura de rezolvare a reclamaţiilor consumatorilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui.

ART. 10
Contravaloarea mãrfurilor şi a eşantioanelor prelevate în cadrul acţiunilor de control efectuate potrivit dispoziţiilor prezentei hotãrâri, precum şi a cheltuielilor ocazionate de încercarea şi verificarea produselor în laboratoare se suportã de Autoritate, dacã în urma controlului nu se constatã vinovãţia operatorului economic. În caz contrar, cheltuielile se suportã de operatorul economic.

ART. 11
În scopul realizãrii rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultanţã şi asistenţã din ţarã sau din strãinãtate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare profesionalã a personalului sãu, în limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din ţarã ori din strãinãtate, potrivit legii.

ART. 12
(1) Autoritatea are în dotare 103 autoturisme, cu un consum lunar normat conform prevederilor legale în vigoare, din care 97 de autoturisme pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor, pentru desfãşurarea activitãţilor specifice de supraveghere şi control.
(2) Autoritatea poate avea în dotare o autospecialã blindatã pentru transportul de valori, cu un consum lunar normat conform prevederilor legale în vigoare, pentru Direcţia generalã metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley.

ART. 13
(1) Personalul structurilor subordonate Autoritãţii se preia/se transferã, în limita posturilor aprobate, de cãtre comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor.
(2) Comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor nou-înfiinţate preiau de la comisariatele judeţene pentru protecţia consumatorilor desfiinţate, pe bazã de protocol de predare-preluare, clãdirile, spaţiile şi terenurile aferente, precum şi toate celelalte bunuri aflate în patrimoniu, necesare desfãşurãrii activitãţii specifice, inclusiv fondurile financiare, existente la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.

ART. 14

(1) Autoritatea se reorganizeazã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a acesteia.
(2) Încadrarea în numãrul maxim de posturi stabilit potrivit art. 6 alin. (3) se face în termenele şi cu procedurile prevãzute de lege pentru fiecare categorie de personal.

ART. 15
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

ART. 16
La anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, litera C, punctul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"1. Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor - 668 de posturi, exclusiv demnitarii"

ART. 17
La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, Hotãrârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 30 august 2010, se abrogã.